Глава 26 - Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 18, n 19-20, n 21-22, ст. 144 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон

Глава 26

^ ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ


Стаття 230. Штрафні санкції


1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються

господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф,

пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у

разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності,

невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.


2. Суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учасники

відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього

Кодексу.


Стаття 231. Розмір штрафних санкцій


1. Законом щодо окремих видів зобов'язань може бути

визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням

сторін не допускається.


2. У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому

хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до

державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням

державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за

рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного

кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено

законом чи договором, у таких розмірах:


за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності)

товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти

відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт,

послуг);


за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у

розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких

допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за

прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у

розмірі семи відсотків вказаної вартості.


3. Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також

за інші порушення окремих видів господарських зобов'язань,

зазначених у частині другій цієї статті.


4. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено,

санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При

цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у

відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання

або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому

відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його

виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт,

послуг).


5. У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення

та розміру штрафних санкцій за порушення зобов'язання спір може

бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої

сторони відповідно до вимог цього Кодексу.


6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань

встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою

ставкою Національного банку України, за увесь час користування

чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом

або договором.


7. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у

внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов'язань,

визначається відповідним суб'єктом господарювання - господарською

організацією.


Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій


1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання

встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині,

не покритій цими санкціями.


2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки,

коли:


допускається стягнення тільки штрафних санкцій;


збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні

санкції;


за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або

штрафні санкції.


3. Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське

правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права

чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених

законом, - уповноважений орган, наділений господарською

компетенцією.


4. Відсотки за неправомірне користування чужими коштами

справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо

законом або договором не встановлено для нарахування відсотків

інший строк.


5. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити

відсотки за час прострочення кредитора.


6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання

зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором,

припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало

бути виконано.


7. У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за

порушення господарських зобов'язань стягуються судом у доход

держави.


Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій


1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно

великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити

розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь

виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть

участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси

сторін, що заслуговують на увагу.


2. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим

учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів

боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.


Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції,

виконати зобов'язання в натурі


1. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне

виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від

виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених у

частині третій статті 193 цього Кодексу.


Стаття 235. Оперативно-господарські санкції


1. За порушення господарських зобов'язань до суб'єктів

господарювання та інших учасників господарських відносин можуть

застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи

оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або

попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються

самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.


2. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання,

можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції,

застосування яких передбачено договором.


3. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно

від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.


Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій


1. У господарських договорах сторони можуть передбачати

використання таких видів оперативно-господарських санкцій:


1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання

управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це

- у разі порушення зобов'язання другою стороною;


відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним

чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;


відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт

внаслідок прострочення виставлення акредитива платником,

припинення видачі банківських позичок тощо;


2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття

подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або

повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за

зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку

коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);


3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє

додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка

порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт,

послуг), переведення платника на попередню оплату продукції

(робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;


4) відмова від встановлення на майбутнє господарських

відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.


2. Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у

частині першій цієї статті, не є вичерпним. Сторони можуть

передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.


Стаття 237. Підстави та порядок застосування

оперативно-господарських санкцій


1. Підставою для застосування оперативно-господарських

санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою

стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною,

яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без

попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.


2. Порядок застосування сторонами конкретних

оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі

незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції

заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про

скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її

застосуванням.


3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися

одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.


Глава 27

^ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ


Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських

санкцій до суб'єктів господарювання


1. За порушення встановлених законодавчими актами правил

здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання

можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади

або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські

санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового

характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта

господарювання та ліквідацію його наслідків.


2. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та

порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими

законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть

бути встановлені виключно законами.


Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій


1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому

законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі

адміністративно-господарські санкції:


вилучення прибутку (доходу);


адміністративно-господарський штраф;


стягнення зборів (обов'язкових платежів);


{ Абзац п'ятий частини першої статті 239 виключено на

підставі Закону N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 }


застосування антидемпінгових заходів;


припинення експортно-імпортних операцій;


застосування індивідуального режиму ліцензування;


зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом

господарювання певних видів господарської діяльності;


анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом

господарювання окремих видів господарської діяльності;


обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;


скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта

господарювання;


інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим

Кодексом та іншими законами.


Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)


1. Прибуток (доход), одержаний суб'єктом господарювання

внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення

господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого)

прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований

об'єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного

бюджету в порядку, встановленому законом.


Крім того, з суб'єкта господарювання стягується у випадках і

порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у

двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення

протягом року після застосування цієї санкції - у трикратному

розмірі вилученої суми.


2. Перелік порушень, за які до суб'єкта господарювання

застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а також порядок

їх застосування визначаються законами.


Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція


1. Адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що

сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у

разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської

діяльності.


2. Перелік порушень, за які з суб'єкта господарювання

стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються

законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких

допущено правопорушення.


3. Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у

визначених законом випадках одночасно з іншими

адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею

239 цього Кодексу.


Стаття 242. Стягнення зборів (обов'язкових платежів)


1. У разі порушення суб'єктом господарювання встановлених

правил обліку або звітності щодо сплати зборів (обов'язкових

платежів) або їх несплати чи неповної сплати сума, яку належить

сплатити, стягується до відповідного бюджету. Крім того, з

суб'єкта господарювання у визначених законом випадках може бути

стягнуто штраф у розмірі до п'ятдесяти відсотків належної до

сплати суми збору (обов'язкового платежу).


{ Статтю 243 виключено на підставі Закону N 3541-IV

( 3541-15 ) від 15.03.2006 }


Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів


1. У разі здійснення окремими учасниками господарських

відносин зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з одержанням

незаконної переваги на ринку України (здійснення демпінгового

імпорту, субсидованого імпорту, а також інших дій, які

визначаються законом як недобросовісна конкуренція, що завдало

шкоди економіці України або спричинило загрозу виникнення такої

шкоди, до цих учасників відносин можуть бути застосовані

антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи відповідно до

закону.


2. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці

України та застосування заходів, зазначених у цій статті,

встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.


Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій.

Застосування індивідуального режиму

ліцензування


1. У випадках недобросовісної конкуренції, розміщення

валютних цінностей з порушенням встановленого законодавством

порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також в інших

випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності

завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції

таких суб'єктів господарювання припиняються на умовах і в порядку,

передбачених законом.


2. За порушення суб'єктами господарювання правил здійснення

зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонопольних заходів,

заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, зазначених у

частині першій цієї статті, якими встановлюються певні обмеження

чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких

суб'єктів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування.

Порядок і строки застосування індивідуального режиму ліцензування

встановлюються законом.


Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта

господарювання


1. Здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує

життю і здоров'ю людей або становить підвищену небезпеку для

довкілля, забороняється.


2. У разі здійснення господарської діяльності з порушенням

екологічних вимог діяльність суб'єкта господарювання може бути

обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів

Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами

в порядку, встановленому законом.


3. До підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери

послуг, що неодноразово допустили реалізацію недоброякісних

товарів або систематично порушують встановлені законодавством

правила торгівлі та надання послуг або умови зберігання і

транспортування товарів, крім господарських та

адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Кодексом,

можуть застосовуватися також спеціально передбачені законом про

захист прав споживачів ( 1023-12 ) адміністративно-господарські

санкції, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення

діяльності зазначених суб'єктів у встановленому законом порядку.


4. Органи державної влади з питань захисту прав споживачів

мають право у випадках і порядку, передбачених законом, приймати

обов'язкові рішення про припинення суб'єктом господарювання

виробництва продукції (виконання робіт, послуг), відвантаження і

реалізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних актів.


Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта

господарювання за порушення закону


1. У разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що

суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути

застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді

скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації.


2. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання

провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного

суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 цього Кодексу.


Стаття 248. Порядок ліквідації суб'єкта господарювання за

порушення закону


1. Ліквідація суб'єкта господарювання у зв'язку із

скасуванням його державної реєстрації за порушення закону

здійснюється в порядку, встановленому статтями 60, 61 цього

Кодексу.


Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі

неправомірного застосування до них

адміністративно-господарських санкцій


1. Суб'єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення

будь-якого органу державної влади або органу місцевого

самоврядування щодо застосування до нього

адміністративно-господарських санкцій.


2. У разі прийняття органом державної влади або органом

місцевого самоврядування акта, що не відповідає законодавству, і

порушує права чи законні інтереси суб'єкта господарювання,

останній відповідно до статті 20 цього Кодексу має право

звернутися до суду із заявою про визнання такого акта недійсним.


3. Збитки, завдані суб'єкту господарювання у зв'язку з

неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських

санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому цим

Кодексом та іншими законами.


Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських

санкцій


1. Адміністративно-господарські санкції можуть бути

застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з

дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня

порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил

здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених

законом.


Глава 28

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Стаття 251. Накладання штрафів за порушення

антимонопольно-конкурентного законодавства


1. Антимонопольний комітет України накладає штрафи на

суб'єктів господарювання - юридичних осіб за:


вчинення дій, передбачених статтями 29, 30 і 32 цього

Кодексу, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень

Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень

про припинення порушень антимонопольно-конкурентного

законодавства, відновлення первинного стану або зміну угод, що

суперечать антимонопольно-конкурентному законодавству;


{ Тeкcт підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР }


створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію

суб'єктів господарювання, вступ одного або декількох суб'єктів

господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим

способом у власність, одержання в управління (користування) часток

(акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових

комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів, а також в

оренду цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних

підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету України чи

його органів у випадках, якщо законом передбачено необхідність

одержання такої згоди;


неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом

інформації, або подання завідомо недостовірної інформації

Антимонопольному комітету України, його територіальним

відділенням.


2. Вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна

конкуренція, юридичними особами, що не є суб'єктами

господарювання, тягне за собою накладення на них Антимонопольним

комітетом України або його територіальними відділеннями штрафу в

розмірі, передбаченому законом.


Стаття 252. Адміністративна відповідальність

громадян-підприємців та посадових осіб


1. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також

громадяни, зареєстровані як підприємці, несуть адміністративну

відповідальність згідно із законом за:


вчинення дій, передбачених статтями 29-32 цього Кодексу;


неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом

інформації, або подання завідомо недостовірної інформації

Антимонопольному комітету України, його територіальним

відділенням;


ухилення від виконання чи несвоєчасне виконання рішень

Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.


2. Вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна

конкуренція, громадянами-підприємцями, а також вчинення в

інтересах третіх осіб зазначених дій громадянами, які не є

підприємцями, тягне за собою адміністративну відповідальність,

передбачену законом.


3. Штрафи за порушення антимонопольно-конкурентного

законодавства стягуються в судовому порядку.


Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу)


1. Прибуток (доход), незаконно одержаний суб'єктами

підприємницької діяльності в результаті порушення статей 29, 30 і

32 цього Кодексу, стягується за рішенням суду до Державного

бюджету України.


Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним

позначенням та копій виробів іншого суб'єкта

господарювання


1. У разі встановлення факту неправомірного використання

чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факту

копіювання виробів, передбачених статтею 33 цього Кодексу,

заінтересовані особи можуть звернутися до Антимонопольного

комітету України, його територіальних відділень із заявою про

вилучення в судовому порядку товарів з неправомірно використаним

позначенням або копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у

виробника, так і у продавця.


2. Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням

та копій виробів іншого суб'єкта господарювання застосовується у

разі якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта

господарювання не може бути усунена іншим шляхом.


3. Порядок використання вилучених товарів визначається

Кабінетом Міністрів України.


Стаття 255. Відшкодування збитків


1. Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем,

антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів

господарювання органами державної влади, органами місцевого

самоврядування, а також збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій,

визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, підлягають

відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку,

встановленому законом.


Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних

відомостей


1. У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта

господарювання Антимонопольний комітет України, його територіальні

відділення мають право прийняти рішення про спростування за

рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних

відомостей у строк і спосіб, що визначені законодавством або цим

рішенням.


Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним

комітетом України та його територіальними

відділеннями справ про недобросовісну

конкуренцію


1. Справи про порушення антимонопольно-конкурентного

законодавства розглядаються Антимонопольним комітетом України,

його територіальними відділеннями у порядку, встановленому

законом.


Розділ VI

^ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ0022788591723321.html
0022881950799630.html
0022917762938355.html
0022976867984151.html
0023114209625961.html