Тема 19. Фінансова система - Модуль мікроекономіка

^ Тема 19. Фінансова система
Необхідність та зміст фінансів. Структура та функції фінансів.

Фінансова система. Державний бюджет та його функції. Головні джерела формування надходжень до державного бюджету. Форми виплат із державного бюджету. Принципи бюджетного фінансування.

Бюджетна система України.

Сутність та причини бюджетного дефіциту. Заходи щодо обмеження бюджетного дефіциту.

Державний борг і його форми. Вплив державного боргу на економіку. Управління державним боргом. Державний борг України.

Податкова система: сутність, структура, функції. Класифікація податків. Принципи та методи оподаткування.

Податкова система України: сучасний стан та перспективи розвитку.

^ Тема 20. Кредитна система
Необхідність, зміст та принципи функціонування кредиту.

Форми та функції кредиту.

Кредитна система та її структура. Центральний банк та його функції.

Комерційні банки як основа кредитної системи. Функції комерційних банків. Операції комерційних банків: пасивні, активні, посередницькі.

Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути: сутність, основні функції.

Міжнародні фінансово-кредитні інститути.

Сучасний стан та перспективи розвитку кредитної системи України.

^ Тема 21. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України
Об’єктивні передумови та напрями ринкової трансформації економіки України. Основні чинники трансформаційного спаду економіки України.

Трансформація відносин власності та формування конкурентного середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень в Україні.

Ключові проблеми та стратегічні пріоритети економічної політики України на сучасному етапі.

Сучасний стан та напрями підвищення конкурентоспроможності економіки України. Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки.

Трансформація грошово-кредитної та фінансової систем України.

Проблеми та перспективи інтеграції національної економіки до глобального світогосподарського середовища.

^ Тема 22. Світове господарство та його еволюція
Поняття світового господарства і етапи його розвитку.

Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Особливості розвитку міжнародного поділу праці за сучасних умов.

Інтернаціоналізація господарського життя. Інтеграційні процеси у сучасному світі. Основні форми сучасних інтеграційних об’єднань.

Проблеми перебудови сучасних міжнародних економічних відносин. Зростання взаємозалежності і проблеми міжнародного регулювання. Новий міжнародний економічний порядок.

Роль і місце у світовому господарстві країн з розвиненою ринковою економікою, країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Нові індустріальні країни. Перебудова зовнішньоекономічних зв’язків у країнах Східної Європи та колишнього СРСР.

Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України. Основні напрями та механізм нової структури зовнішньоекономічного співробітництва.

^ Тема 23. Форми міжнародних економічних відносин
Сутність, форми і основні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

Міжнародна торгівля. Теорії міжнародної торгівлі. Торговельний баланс країни. Світова організація торгівлі.

Міжнародний рух капіталу: зміст та форми. Міжнародні кредитні відносини та міжнародний ринок позичкового капіталу.

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Конвертованість національних валют. Валютний курс і паритет купівельної спроможності. Фіксований та плаваючий валютні курси. Платіжний баланс.

Етапи еволюції світової валютної системи. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні організації.

Міжнародне науково-технічне співробітництво: сутність, основні форми.

Сутність, причини та форми міжнародної міграції робочої сили. Сучасні тенденції та наслідки міжнародної міграції робочої сили.
^ Тема 24. Глобалізація економіки
Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку. Основні чинники глобалізації. Форми вияву глобалізації. Основні підходи до визначення хронологічних меж глобалізації.

Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки. Функціональні блоки глобальної економіки. Рівневі вияви глобалізації.

Суперечності глобалізації та її моделі. Характерні ознаки неоліберальної моделі глобалізації. Сутність та характеристики «глобалізації з людським обличчям».

Сутність та класифікація глобальних проблем людства. Взаємопов’язаність та передумови вирішення глобальних проблем.

Концепція «сталого розвитку» та її еволюція. Передумови та шляхи вирішення глобальних проблем.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

 2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. 2-ге видання. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 3. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики. К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – 925 с.

 4. Базилевич В.Д. Погорєльцева Н. П. Іпотечний ринок. – К.: Знання, 2008. -717 с.

 5. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.

 6. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти. – К.: Либідь, 2006. – 312 с.

 7. Єщенко П. С. Економіка для всіх. – К. : Вища школа, 2009.- 478 с.

 8. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку.- НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009.– 864 с.

 9. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 10. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 7-ме вид., випр. і перероб. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 11. Економічна теорія: Політекономія: практикум: навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 12. Історія економічних учень: Підручник у 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича. - 3-тє вид., випр. і допов. - К.: Знання, 2006. – Ч.1 – 582с. Ч.2 – 575с. – (Класичний університетський підручник).

 13. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посіб. / уклад.: В.Д.Базилевич, Н.І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.; За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1198 с.

 14. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика. - К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2006. – 329 с.

 15. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XXXIV, 974 c.

 16. Перехідна економіка: Підручник / за ред. В. М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 17. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання – Прес, 2007. – 440 с.

 18. Страхування: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008 – 1019 с. – (Класичний університетський підручник).

 19. Страхування: практикум: навч. посіб. / За ред. В.Д.Базидевича. – К.: Знання, 2011. – 607с.

 20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 1999. – 864 с.

 21. Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка. – 2009. – 404 с.

 22. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку. Історія і сучасність – К., Знання, 2007. – 670 с.

 23. Чухно А.А. Економічна теорія: [у 2-х т.] – К.: ДННУ АФУ, 2010.
0012728240447401.html
0012852377111658.html
0012961423507169.html
0013104766617692.html
0013249638119710.html