Питання: Відповідно до Закону України від 23. 09. 2010 р - страница 29


Питання: Фізична особа дарує житло іншій фізичній особі, яка не перебуває з нею у родинних стосунках. Чи повинна обдарована фізична особа сплачувати податок з вартості отриманого подарунку?


Відповідь: Так, повинна за ставкою 5 відсотків, якщо особа-дарувальник є резидентом України.

Оподаткування подарунків регулюється ст. 14 Закону України від 22.05.2003 р. № 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон № 889-IV), згідно з якою встановлено, що кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини.

Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності згідно із законом.

В свою чергу особливості оподаткування спадщини встановлені ст. 13 Закону № 889-IV. З урахуванням змін, внесених Законом № 3378-IV до цієї статті, які набрали чинності з 1 січня 2007 року, ставки оподаткування (0%, 5%, 15%) залежать від виду об’єкта спадщини і ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем.

Зокрема, з 1 січня 2007 р. щодо будь-якого виду об’єктів успадкування члени сім’ї першого ступеня споріднення сплачуватимуть податок за ставкою 0% (тобто фактично не сплачуватимуть його), а всі інші спадкоємці — за ставкою 5%. Тобто, при отриманні спадщини (подарунка) спадкоємцями (обдарованими), що не є членами сім’ї спадкодавця (дарувателя) першого ступеня споріднення, оподаткування провадитиметься за ставкою податку, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV (5%), до будь-якого об’єкта спадщини (подарунка). При одержанні спадщини (подарунка) від іноземця (нерезидента) застосовуватиметься ставка оподаткування, визначена п. 7.1 ст. 7 Закону № 889-IV, тобто 15%.

При отриманні спадщини (подарунка) у вигляді власності, визначеної в підпунктах «а», «б», «д» п. 13.1 ст. 13 (нерухоме та рухоме майно, кошти), особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, застосовуватиметься нульова ставка оподаткування до вартості такої власності.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є обдаровані, які отримали подарунок. Тобто особи, які одержать у 2007 році подарунок, зобов’язані до 1 квітня 2008 року подати до податкового органу за місцем своєї податкової адреси річну податкову декларацію та сплатити податок з такого доходу.


За березень 2007 р.


Питання: З якої суми матеріальної допомоги не утримується податок з доходів фізичних осіб у 2007 році?


Відповідь: Відповідно до пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону України від 22.05. 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" не підлягає включенню до оподатковуваного доходу платника податку сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного рівня доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону. У 2007 році ця сума становить 740 грн.

Сума перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 % з 01.01.2007 р.).


Питання: Чи можна отримувати матеріальну допомогу без оподаткування від особи, іншої ніж працедавець?


Відповідь: У непрацюючих громадян, в тому числі пенсіонерів, які не одержують заробітну плату (заробітна плата дорівнює 0 грн.), незалежно від того, провадиться їм виплата нецільової благодійної (матеріальної) допомоги колишнім працедавцем чи іншою особою - непрацедавцем, у тому числі благодійною (неприбутковою) організацією, така допомога у визначеному у пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону розмірі сукупно на рік (у 2007 році - 740 грн., у 2006 р. - 680 грн.) не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати.


Питання: У 2006 році фізична особа отримувала доходи за основним та неосновним місцем роботи. Чи повинна така особа подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)?


Відповідь: Згідно з Законом України від 22.05. 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" обов'язок подання декларації у платника податку з доходів фізичних осіб виникає у разі отримання ним протягом звітного року окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків):

• з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався (пп. 8.1.3 ст. 8 Закону);

• у разі отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (пп. 8.2.1 та пп. 8.2.2 ст. 8 Закону);

• у разі отримання іноземних доходів (пп. 9.9.1 ст. 9 Закону).

Відповідно до п. 17.1 ст. 17 зазначеного Закону особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є працедавець (самозайнята особа), який виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).

Виходячи із зазначеного, та за умови, що фізична особа у 2006 році не отримувала інших доходів, крім доходів, отриманих за основним та неосновним місцем роботи, така фізична особа не повинна подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за 2006 рік.


Питання: Чи необхідно нараховувати пеню у випадку, коли працедавець не перерахував своєчасно до бюджету податок з доходу фізичної особи-найманого працівника у вигляді додаткового блага?


Відповідь: Згідно із статтею 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу (без урахування пені) нараховується пеня.

При самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.

Податковим боргом є податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових доходів, штрафних (фінансових) санкцій, у тому числі пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та у строки, визначені Законом або іншими законами України.

Відповідно до п. 17.1 ст. 17 Закону України від 22.05. 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон № 889) особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є працедавець (самозайнята особа), який виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).

Згідно із статтею 8 Закону № 889 податок з доходу фізичної особи підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси резидента, то податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати.

Таким чином, в разі порушення працедавцем зазначених термінів сплати податку з доходів фізичної особи, нараховується пеня у порядку, встановленому Інструкцією про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженою наказом ДПА України від 11.06. 2003 року № 290 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.06. 2003 р. за № 522/7843.


Питання: За якою ознакою доходу мають відображатися у формі 1 ДФ доходи фізичної особи-підприємця, виплачені юридичною особою внаслідок придбання послуг у такої фізичної особи?


Відповідь: За кодом „42” - дохід, виплачений самозайнятій особі.


^ Питання: За якою ставкою оподатковуються у 2007 році доходи нерезидента у вигляді орендної плати за надане ним оренду нерухоме майно?


Відповідь: Доходи, що отримуються орендодавцем від надання в оренду (лізинг) нерухомого майна, зазначені у пункті 9.1 статті 9 Закону України від 22.05. 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб", кінцево оподатковуються при виплаті та за рахунок такого доходу (за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 Закону), незалежно від того, на орендаря чи орендодавця Законом покладені функції податкового агента.

Згідно з пунктом 7.1 статті 7 Закону ставка податку становить 15 відсотків від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2 - 7.3 цієї статті.

Відповідно до пункту 7.3 статті 7 Закону ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, від об'єкта оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крім виграшу у державну лотерею у грошовому виразі) на користь резидентів або нерезидентів, та від будь-яких інших доходів, нарахованих на користь нерезидентів - фізичних осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 цього Закону.

Таким чином, доходи нерезидента від надання в оренду нерухомого майна мають оподатковуватися за ставкою 30 відсотків.


За лютий 2007 р.


Питання: Який граничний термін подачі декларації про доходи громадянина за 2006 рік?


Відповідь: Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2006 року подається фізичними особами до 1 квітня 2007 року.


^ Питання: В яких випадках фізичні особи зобов’язані подавати декларацію про доходи?


Відповідь: Фізичні особи зобов’язані подавати декларацію у разі отримання:

- доходів, нарахованих особами, які не є податковими агентами;

- отримання окремих видів доходів (прибутків), які, згідно з нормами Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” не підлягають оподаткуванню при їх виплаті;

- іноземних доходів.

Крім того, декларацію можуть подавати фізичні особи, які, відповідно до норм статті 5 зазначеного Закону, мають право на податковий кредит.


^ Питання: Які документи має надати фізична особа для отримання податкового кредиту по оплаті за навчання?


Відповідь: Підставою для включення платником податку до податкового кредиту сум коштів, сплачених за навчання, є наявність у нього відповідних документів, що підтверджують сплату ним цих сум, наприклад таких, як платіжне доручення на безготівкове перерахування коштів; або квитанція банку чи відділення зв’язку; або довідка працедавця, який за дорученням платника податку здійснював перерахування сум коштів із одержуваного ним доходу на його навчання або навчання інших членів його сім’ї першого ступеня споріднення до навчальних закладів.


^ Питання: Які документи має надати фізична особа для отримання податкового кредиту по сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом?


Відповідь: Сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом повинна бути документально підтверджена платником податку наявністю договору про іпотечний кредит та платіжних документів, які свідчать про перерахування ним коштів у рахунок погашення такого кредиту протягом звітного податкового року (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів).


^ Питання: У 2007 році підприємство нараховує заробітну плату за 2006 рік. Яка ставка оподаткування застосовується до таких доходів фізичних осіб?


Відповідь: До об'єктів оподаткування податком з доходів фізичних осіб, які виникли в 2007 році, тобто доходів, нарахованих починаючи з 1 січня 2007 р., застосовується ставка 15 %, незважаючи за який період дії Закону (2004 - 2006 рр.) вони нараховуються.


Питання: Який граничний розмір доходу у вигляді заробітної плати дає право на застосування податкової соціальної пільги у 2007 році?


Відповідь: Згідно з пп. 6.5.1 ст. 6 Закону України від 22.05.2003 р. № 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) податкова соціальна пільга застосовується до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, одержаного у вигляді заробітної плати, за умови, що її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

У 2007 році у зв'язку з встановленням на 2007 рік Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" прожиткового мінімуму на працездатну особу на рівні 525 грн. розмір заробітної плати, що дає право всім платникам податку на податкову соціальну пільгу, становить 740 грн. (525 грн. х 1,4).


Питання: Чи застосовується в 2007 році коефіцієнт розрахунку суми доходів фізичних осіб, отриманих у негрошових формах, встановлений п. 3.4 ст. 3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”?


Відповідь: Правила обчислення оподаткованого доходу фізичної особи, встановлені у п. 3.4. ст. 3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (із застосуванням коефіцієнта), у 2007 році не застосовуються. Про це було повідомлено, зокрема, листами ДПА України від 20.04.2006 р. № 4513/6/17-0716 та від 04.11.2005 р. № 10655/6/17-3116.


Питання: Чи підлягає обкладанню податком з доходів фізичних осіб у 2007 році допомога на поховання?

Відповідь: Підпунктом 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями) передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

З підстав, визначених цим підпунктом Закону, не обкладається податком з доходів фізичних осіб допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування у порядку та розмірах, встановлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ (зі змінами та доповненнями).

Крім зазначеної допомоги на поховання відповідно до пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 зазначеного Закону установлено, що не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою чи благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою.

У разі надання допомоги на поховання працедавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) не обкладається податком з доходів фізичних осіб сума коштів у розмірі, що не перевищує подвійної суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (у 2007 р. – 1480 грн.). Сума перевищення допомоги над вищезазначеним розміром, за її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню при її виплаті за ставкою 15%.

Документальною підставою для оподаткування допомоги на поховання відповідно до пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV може бути, зокрема, заява особи, яка звертається за допомогою, копія свідоцтва про смерть працівника чи колишнього працівника.


Питання: Який розмір ставки оподаткування податку з доходів фізичних осіб застосовується з 1 січня 2007 року?


Відповідь: Починаючи з 1 січня 2007 року відповідно до ст. 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV доходи фізичних осіб – резидентів (крім визначених у п. 7.2 ст. 7 Закону) оподатковуватимуться за ставкою 15 %, а доходи нерезидентів (з урахуванням встановлених цим Законом особливостей) – за ставкою 30 %.


^ Питання: Чи підлягає оподаткуванню в 2007 році дохід фізичної особи від продажу квартири?


Відповідь: Починаючи з 1 січня 2007 р. дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку не перевищує 100 квадратних метрів.

У разі якщо площа такого об’єкта нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 % вартості такого об’єкта нерухомого майна.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше ніж одного із зазначених вище об’єктів нерухомості або від продажу об’єкта нерухомості іншого, ніж зазначені вище, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV (5 %).


^ Питання: Який розмір податкової соціальної пільги застосовується при оподаткуванні доходів фізичних осіб у 2007 році?


Відповідь: Розмір податкової соціальної пільги фізичної особи визначається на підставі п. 6.1 ст. 6 до ст. 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», згідно з яким сума пільги дорівнює 50 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку. З урахуванням того, що мінімальна заробітна плата на 1 січня 2007 року складає 400 грн., при оподаткуванні доходів фізичних осіб у 2007 році застосовується податкова соціальна пільга – 200 грн.


^ Питання: Як визначити граничний розмір доходу самотньої матері, яка виховує дітей віком до 18 років, при отриманні якого застосовується податкова соціальна пільга?


Відповідь: Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків - платнику податку, який є самотньою матір'ю чи самотнім батьком (опікуном, піклувальником), утримує дитину-інваліда або має трьох чи більше дітей віком до 18 років, визначається як добуток: 740 грн. х кількість дітей віком до 18 років.


^ Питання: Який порядок оподаткування податком з доходів фізичних осіб суми відпускних та лікарняних, перехідних з грудня 2006 року на січень 2007 року? 


Відповідь: Відповідно до п. 7.1 ст. 7 Закону України від 22.05.2003 р. № 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) встановлено, що до об'єктів оподаткування, які виникли в 2007 р., тобто доходів, нарахованих починаючи з 1 січня 2007 р., має застосовуватися ставка 15 %, незважаючи за який період дії Закону (2004 - 2006 рр.) вони нараховуються.

Виключення з цього порядку становлять суми відпускних, для яких Законом встановлено окремий порядок включення до складу загального місячного оподатковуваного доходу, нарахованого платнику податку у вигляді заробітної плати.

Так, згідно з пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Такий же порядок застосовується і до "лікарняних".

У зв'язку з цим, при розгляді питання оподаткування сум відпускних і "лікарняних", нарахування і виплата яких переходить з одного звітного року у другий (стосуються грудня 2006 р. та січня 2007 р.), слід враховувати суми доходів, нарахованих безпосередньо за відповідні місяці.


Питання: Коли необхідно сплатити податок з доходів фізичних осіб при виплаті авансу?


Відповідь: На підставі Закону „Про податок з доходів фізичних осіб” податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподаткованого доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету, отже податок з доходів фізичних осіб сплачується одночасно з отриманням грошових коштів у банку.
0010298342119291.html
0010382040449062.html
0010480596420222.html
0010751678573129.html
0010995011490683.html